• WAP手机版 RSS订阅 加入收藏  设为首页
知识园地

汉语拼音音节表完整版(可下载打。

时间:2016/9/21 14:02:27   作者:宜宾市中山街小学2016级7班   来源:www.amzml.com   阅读:1116   评论:0
内容摘要:汉语拼音音节表完整版(可下载打。゜babobaibeibaobanbenbangbengbibiebiaobianbinbing吧波白杯宝班本帮蹦笔别表变宾病ppapopaipaopoupanpenpangpengpipiepiaopianpinping怕坡排跑剖盘盆胖彭皮撇票...

汉语拼音音节表完整版(可下载打。


b

ba

bo

bai

bei

bao

ban

ben

bang

beng

bi

bie

biao

bian

bin

bing

 

 

 

 

 

 

p

pa

po

pai

pao

pou

pan

pen

pang

peng

pi

pie

piao

pian

pin

ping

 

 

 

 

 

 

m

ma

mo

me

mai

mao

mou

man

men

mang

meng

mi

mie

miao

miu

mian

min

ming

 

 

f

fa

fo

fei

fou

fan

fen

fang

feng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

da

de

dai

dei

dao

dou

dan

dang

deng

di

die

diao

diu

dian

ding

 

 

 

 

 

 

t

ta

te

tai

tao

tou

tan

tang

teng

ti

tie

tiao

tian

ting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

na

nai

nei

nao

nen

nang

neng

ni

nie

niao

niu

nian

nin

niang

ning

 

 

 

 

 

 

l

la

le

lai

lei

lao

lou

lan

lang

leng

li

lia

lie

liao

liu

lian

lin

liang

ling

g

ga

ge

gai

gei

gao

gou

gan

gen

gang

geng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

ka

ke

kai

kou

kan

ken

kang

keng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h

ha

he

hai

hei

hao

hou

hen

hang

heng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j

ji

jia

jie

jiao

jiu

jian

jin

jiang

jing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q

qi

qia

qie

qiao

qiu

qian

qin

qiang

qing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

xi

xia

xie

xiao

xiu

xian

xin

xiang

xing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zh

zha

zhe

zhi

zhai

zhao

zhou

zhan

zhen

zhang

zheng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ch

cha

che

chi

chai

chou

chan

chen

chang

cheng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sh

sha

she

shi

shai

shao

shou

shan

shen

shang

sheng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r

re

ri

rao

rou

ran

ren

rang

reng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z

za

ze

zi

zai

zao

zou

zang

zeng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

ca

ce

ci

cai

cao

cou

can

cen

cang

ceng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

sa

se

si

sai

sao

sou

san

sen

sang

seng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y

ya

yao

you

yan

yang

yu

ye

yue

yuan

yi

yin

yun

ying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

wa

wo

wai

wei

wan

wen

wang

weng

wu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可以点击下方进行下载打。


标签:汉语拼音 完整版 中小七班 打印 
相关评论

站长QQ:

80994955

家长QQ:

152855981

微信公众号:

wwwzsj2016com

郑重声明:

未经本站同意任何组织和个人不得转载本站任何内容,擅自转载本站内容将追究法律责任。

 

蜀ICP备12022747号-3

北京赛车pk10开奖结果